Pravila in pogoji nagradne igre MAMINA MAZA PRAZNUJE IN OBDARUJE

Pravila nagradne igre

 1. Organizator in izvajalec nagradne igre je Mamina maza, Anja Oman s.p. (v nadaljevanju Organizator).
 2. Nagradna igra poteka na spletni strani “www.maminamaza.si”od 16.10. do vključno 21.10.2015.
 3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
 • oddajo svoje podatke na spletni strani nagradne igre,
 • so državljani Republike Slovenije in so starejši od 15 let,
 • izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in Izvajalcu nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

 1. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči vpisati in oddati svoje podatke na spletni strani nagradne igre.
 • Za vpis elektronskega naslova sodelujoči pridobi 1 listek v žrebu.

Sodelujoči si svoje možnosti pri žrebu lahko poveča s privabljanjem prijateljev (vsak prijatelj = 1 dodaten listek).

Vsak, ki sodeluje prek njegove objave ali vabila, mu prinese 1 dodaten listek.

Sodelujoči se strinja, da vabila in priporočila posreduje le tistim drugim osebam, od katerih ima soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana elektronska sporočila in polno odgovarjajo za njegovo vsebino.

Organizator v nobeni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Kakršnokoli pošiljanje nezaželene pošte s strani tretjih oseb za namene promocije te nagradne igre je strogo prepovedano. Kršitelj za to dejanje nosi polno pravno odgovornost.

Organizator si na zahtevo državnih organov pridržuje pravico posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma dejanjem.

 1. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje s samo enim elektronskim naslovom oziroma enim Facebook profilom. V primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več naslovi ali profili, ta oseba ni upravičena do nagrad.

 1. Organizator ne prevzema odgovornosti za:
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
 • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,
 • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.
 1. Nagrajenci glavnih nagrad v nagradni igri bodo določeni z naključnim računalniškim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Število zbranih listkov pomeni število listkov v bobnu za žreb (večje število srečk pomeni več možnosti pri žrebu). Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Glavno žrebanje bo potekalo 21.10. 2015 na sedežu Organizatorja pod nadzorom štiričlanske komisije.

 • Anja Oman (predstavnik Organizatorja)
 • Katarina Oman (predstavnik Organizatorja)
 • Uroš Grdadolnik (predstavnik Izvajalca)
 1. Organizator bo nagrajence obvestil po elektronski pošti na e-naslov, ki ga bodo vnesli v aplikaciji. Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov Organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade.

Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

Nagrajenci bodo najkasneje v roku 10 dni po zaključku nagradne igre navedeni tudi na spletni strani organizatorja.

 1. Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

 1. Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.
 2. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.
 3. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov info@maminamaza.si.
 4. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.
 5. Varovanje podatkov
  Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega trženja ter neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo Organizator te nagradne igre skrbn varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani nagradne igre, na Facebook strani Organizatorja, v e-poštnih sporočilih nagradne igre ali drugih kanalih obveščanja.

Izvajalec bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelave analiz ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Organizatorja.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške Organizatorja v zvezi z izvedbo zahteve nosi Organizator.

 1. Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno Organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo Organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
 2. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim v nagradni igri. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.
 3. Preklic sodelovanja
  Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@maminamaza.si. Sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova s katerim je oseba sodelovala v nagradni igri. Po prejemu tega sporočila, bo sodelujoči izključen iz žreba.
 4. Reševanje pritožb
  Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova info@maminamaza.si. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.
 5. Ostalo
  S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.